ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s ustanovením čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) si vás dovoľujeme informovať, že správcom údajov, ktoré poskytujete, je spoločnosť MIDI EUROPE SRL so sídlom na adrese Via Crosaron sn - 37053 Cerea (VR), DIČO (DPH) 02560040236.

Údaje zodpovedného za ochranu osobných údajov

Názov: Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico – Valentina Frediani (RPD)

DIČ: 01651060475

Krajina: Italia

Adresa: Via Privata Maria Teresa, 7

Poštovné smerovacie číslo: 20123

Mesto: Milano

Kraj: MI

Telefón: 0287198390

 

E-mail: dpo.midieurope@midigroup.it

PEC: colinpartners@pec.it

 

Údaje zodpovedného za ochranu osobnýh údajov (Subjekt identifikovaný ako kontaktná osoba /správce údajov)

 Priezvisko: Frediani

Daňový kód: Valentina

 

Kontaktné údaje

E-mail: dpo.midieurope@midigroup.it

PEC: colinpartners@pec.it

 

Údaje o navigácii
Informačné systémy a informačné programy používané na fungovanie stránok zhromažďujú niektoré osobné údaje, prevod ktorých súvisí s používaním komunikačných protokolov internetu (napr. adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú k stránkam, adresy URI - Uniform Resource Identifier - požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metóda použitá na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru zaslaného ako odpoveď, numerický kód pre stav odpovede serveru - správna, chyba, atď. - ako aj ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a informačného prostredia používateľa). Aj keď sa jedná o informácie, ktoré neboli zhromaždené pre priradenie identifikovaným osobám, v dôsledku svojej povahy môžu prostredníctvom spracovania a priradenia v údajov tretích osôb umožniť identifikáciu používateľov.

Tieto údaje sa používajú iba na získanie štatistických informácií, ktoré nie sú priradené k žiadnym identifikačným údajom používateľa o používaní stránok, a pre kontrolu správneho fungovania a odstránia sa bezprostredne po spracovaní. Údaje sa môžu použiť na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických informačných trestných činov súvisiacich s poškodením stránok.

Údaje poskytnuté dobrovoľne používateľom
Pre prezeranie stránok sa od používateľa nevyžaduje poskytnutie žiadnych osobných údajov.
Avšak prípadné kontakty so spoločnosťou MIDI EUROPE SRL či zaslanie dobrovolných, výslovných a spontánnych správ elektronickej či bežnej pošty na adresu isuzuitalia@midieurope.it uvedenú na stránkach, povedú k následnému získaniu adresy, vrátane e-mailovej, odosielateľa alebo príslušného telefónneho čísla, ktoré sú potrebné pre reakciu na požiadavku, ako aj prípadných ďalších osobných údajov, ktoré budú v takých správach uvedené.

Tieto údaje sa použijú iba pre účely spracovania požiadavky používateľa a môžu byť poskytnuté tretím osobám iba v prípade, že je to treba pre tieto účely.
Pre spracovanie údajov získaných pre tieto účely sa nevyžaduje váš súhlas, pretože spracovanie je nutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, čo plnenie predzmluvných opatrení prijatých na základe vašej požiadavky (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia), ako aj (v príslušných prípadoch) pre plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Spracovanie zabezpečí poverený personál spoločnosti MIDI EUROPE SRL s využitím postupov, vhodných technických a informačných nástrojov na ochranu dôvernosti a bezpečnosti vašich údajov a spočíva v ich zhromažďovaní, zázname, usporiadaní, uchovávaní, prehľadávaní, spracovaní, úpravách, výbere, extrahovaní, porovnávaní, používaní, spájaní, blokovaní, poskytovaní, šírení, vymazávaní, a zničení, vrátane spojenia dvoch či viacerých hore uvedených činností.
Tieto údaje sa uchovávajú po dobu potrebnú na poskytnutie požadovanej služby zákazníkovi a odstránia sa bezprostredne potom, pokiaľ neexistujú iné povinnosti uchovávania stanovené zákonom. Vaše údaje nebudú zverejňované.

V rámci svojej činnosti a pre hore uvedené účely môže spoločnosť MIDI EUROPE SRL využívať služby poskytované tretími osobami, ktoré pôsobia v jej mene a v súlade s jej pokynmi, ako sú spracovatelia údajov. Jedná sa o subjekty, ktoré poskytujú spoločnosti MIDI EUROPE SRL služby spracovania či prostriedky (napr. informačné služby pre fingovanie stránok). Môžete si vyžiadať úplný a aktuálny zoznam subjektov, ktoré sú menované spracovateľmi údajov, pokiaľ sa obrátite na niektorý z hore uvedených kontaktných údajov.

Údaje môžu byť prenášané do krajín v rámci Európskej únie, kde majú spoločnosť MIDI EUROPE SRL alebo jej dodávatelia umiestnené svoje servery. Údaje nebudú prenášané mimo Európsku úniu.
Budete mať možnosť kedykoľvek uplatniť práva stanovené platnými právnymi predpismi, vrátane práva na:
poskytnutie potvrdenia o existencii vašich osobných údajov a prístup k ich obsahu;
aktualizáciu, úpravu a/alebo opravu vašich osobných údajov;
vyžiadanie si vymazania (zabudnutia), prevedenia na anonymnú formu, zablokovania údajov spracovávaným v rozpore so zákonom či obmedzenia ich spracovania;
uplatnenie námietky voči spracovaniu zo zákonných dôvodov;
získanie kópie poskytnutých údajov a vyžiadať si prevod týchto údajov inému správcovi údajov;
zaslaním konkrétnej žiadosti spoločnosti MIDI EUROPE SRL e-mail: siver@midigroup.it

Zrušenie odberu letáku
Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoj odber letáku spoločnosti MIDI EUROPE SRL podľa pokynov uvedených v doručenom e-maile