ZAČLENENÁ FIREMNÁ POLITIKA
Vedenie spoločnosti MIDI EUROPE definovalo svoju firemnú politiku a uistilo sa, že táto politika:
 
  •  je vhodná na dosiahnutie cieľov organizácie k povahe a environmentálnym dopadom na jej aktivity, výrobky alebo služby;
  • je primeraná povahe a rozsahu rizík organizácie;
  • zahŕňa záväzok neustáleho zlepšovania, na prevenciu znečisťovania; prevenciu úrazov a chorôb z povolania;
  • zahŕňa záväzok dodržiavať platné právne požiadavky a iné požiadavky, ku ktorým sa organizácia zaväzuje, ktoré sa týkajú vlastných aspektov životného prostredia a vlastných rizík vzhľadom na zdravie a bezpečnosť na pracoviskách;
  • poskytuje referenčný rámec pre stanovenie a preskúmanie firemných cieľov;
  • je zdokumentovaná, aplikovaná a aktívne aktualizovaná;
  • sú s ňou oboznámené všetky osoby, ktoré pracujú pre organizáciu alebo v jej mene;
  • je k dispozícii verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám;
  • je pravidelne kontrolovaná, aby neustále zodpovedala požiadavkám organizácie

ZAČLENENÁ FIREMNÁ POLITIKA

(kvalita - bezpečnosť – životné prostredie)
 

MIDI EUROPE rappresenta il punto di riferimento per Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria del gruppo ISUZU Motors Limited; multinazionale impegnata a rispettare e salvaguardare l’ambiente, tutelando i propri collaboratori.
 
Ispirandosi alla mission di ISUZU Motors Limited
"To ensure the most advanced safety, economic and environmental performance as well as superb service"

Spoločnosť MIDI EUROPE predstavuje referenčné miesto pre Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko, Srbsko, Čiernu Horu, Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Českú republiku skupiny ISUZU Motors Limited, nadnárodné spoločnosti, ktoré sa zaviazali rešpektovať a chrániť životné prostredie, chrániť svojich pracovníkov. Inšpirovaná poslaním spoločnosti ISUZU Motors Limited vytvárať najlepšie dieselové výrobky vysokej kvality, so zvláštnou pozornosťou a neustálou oddanosťou k životnému prostrediu prostredníctvom modernej dieselovej technológie, si spoločnosť MIDI EUROPE kladie za cieľ zabezpečovať plný súlad poskytovaných služieb s požiadavkami svojich vlastných Zákazníkov, pokiaľ ide o dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, presnosti a flexibility pre potreby vyjadrené Zákazníkmi.
 Vedenie je presvedčené, že sa s firemnými záležitosťami musí vysporiadať prijatím moderného poňatia Celkovej Kvality a Neustáleho Zlepšovania. Kvalita je preto považovaná za strategickú hodnotu pre dosiahnutie efektívnosti organizácie a je sledovaná v priebehu všetkých firemných činností so zásadou prevencie. Vedenie si je tiež vedomé potreby vykonávať svoje poslanie dodržiavaním požiadaviek a platných zákonov so zameraním na zníženie znečisťovania a prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Akákoľvek firemná činnosť má vopred stanovené nasledujúce ciele:
 
 - vyrábať výrobky a poskytovať služby, ktoré plne uspokoja požiadavky Zákazníka z hľadiska kvalitatívnej spoľahlivosti, rešpektujúc legislatívne obmedzenia aj v oblasti životného prostredia a zdravia a bezpečnosti pri práci;  
 - využívať dostupné technológie na neustále zlepšovanie spôsobov práce, efektivity výroby, znižovať znečisťovanie a predchádzať úrazom a chorobám z povolania;
 - zlepšovať vzťah dôvery so Zákazníkom;
 - pokračovať v neustálom zlepšovaní odborných znalostí zamestnancov v tomto odvetví;
 - identifikovať a analyzovať dopady na životné prostredie a aktualizovať posúdenie rizík spojených s činnosťami;
 - presadzovať prijatie vhodného správania v oblasti zdravia a bezpečnosti s ohľadom na životné prostredie medzi autorizovanými predajcami, predajcami náhradných dielov a dielňami, ktoré spolupracujú so spoločnosťou MIDI EUROPE;
 - byť dôkazom vôle spoločnosti ISUZU Motors Limited, ktorá si kladie za cieľ odlišovať sa prijímaním stále účinnejších technológií na predchádzanie globálneho otepľovania a na ochranu životného prostredia. Činnosť musí byť nastavená tak, aby poskytla dostatočné dôvody každému zamestnancovi pre to, aby bol vždy motivovaný k výkonom s uvedomením si dôležitosti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce;
 - zlepšiť vnútorný potenciál väčším zapojením osôb takým spôsobom, aby každý chápal význam vlastnej práce pre úspech firmy;
 - vykonávať neustálu analýzu, optimalizáciu a definovanie v postupoch činností s metódami, ktoré umožnia zabrániť chybám, vylúčiť časové straty a zabezpečiť zhodu s požadovanými vlastnosťamii.

Navyše k týmto cieľom  všeobecného charakteru vedenie v priebehu pravidelných preskúmaní začleneného systému riadenia stanovuje ďalšie špecifické ciele, ktoré sa zaväzuje stále prehodnocovať po uplynutí stanovených časových rámcov.

Zásady pre bezpečnosť informácií

Popis zásad

Zásady bezpečnosti vo firme Midi Europe predstavujú snahu organizácie vo vzťahu k zákazníkom a tretím stranám zaistiť bezpečnosť informácií, fyzické, logické a organizačné nástroje, potrebné pre spracúvanie informácií vo všetkých aktivitách.

Zásady bezpečnosti informácií vo firme Midi Europe sú založené na nasledujúcich princípoch:
Zaručiť organizácii úplnú znalosť spravovaných informácií a hodnotenie ich kritickosti, s cieľom uľahčiť implementáciu vhodných úrovní ochrany.
Zaručiť bezpečný prístup k informáciám s cieľom zabrániť neautorizovanému spracúvaniu alebo spracúvaniu realizovanému bez potrebných práv.
Zaručiť, aby organizácia i tretie strany spolupracovali na spracovaní informácií prijatím postupov zameraných na dodržanie vhodných úrovní bezpečnosti.
Zaručiť, aby si organizácie i tretie strany, ktoré spolupracujú na spracovaní informácií, boli plne vedomé problematiky súvisiacej s bezpečnosťou.
Zaručiť, aby poruchy a nehody, ktoré mali dôsledky na počítačový systém a na úrovne firemnej bezpečnosti, boli neodkladne identifikované a správne spravované prostredníctvom účinných systémov prevencie, komunikácie a reakcie s cieľom minimalizovať dopad na podnikanie.
Zaručiť, aby prístup do sídiel a do jednotlivých firemných miestností vykonával výhradne autorizovaný personál, kvôli zaisteniu bezpečnosti priestorov a majetku.
Zaručiť zhodu so zákonnými požiadavkami a súlad s bezpečnostnými záväzkami, určenými v zmluvách s tretími stranami.
Zaručiť zaznamenanie poruchových udalostí, nehôd a zraniteľnosti počítačových systémov, kvôli dodržaniu bezpečnosti a dostupnosti služieb a informácií.
Zaručiť plynulosť prevádzky a obnovu po havárii, uplatňovaním určených bezpečnostných postupov.

 

 

Dátum vydania: 23/06/2017